Duża różnorodność, łatwość produkcji i przystępna cena środków powierzchniowo czynnych spowodowała szybki wzrost wolumenu sprzedaży tych substancji w ostatnich latach, zarówno w zastosowaniach konsumenckich, jak i przemysłowych. Pozwala to dotrzeć do wielkiej rzeszy konsumentów z produktami o różnych funkcjach. Dostępne są środki czystości wyspecjalizowane, tak jak  np. preparaty do czyszczenia sanitariatów, szyb, etc. jak i produkty uniwersalne do wielu zastosowań. Obie grupy preparatów są skuteczne i dostępne w szerokim zakresie cenowym. Niestety pochodzenie dużej części surfaktantów to pochodne ropy naftowej poddane różnym procesom chemicznym. Taka geneza wiąże się z tym, że  te substancje wykazują bardzo niepożądane właściwości z punktu widzenia zdrowia człowieka i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Człowiek może doświadczyć właściwości drażniących dla skóry i oczu, działania uczulającego na skórę lub drogi oddechowe. Często te substancje równocześnie działają toksycznie na organizmy wodne powodując niepożądane skutki oraz kumulują się w ekosystemie, ponieważ nie ulegają biodegradacji lub ulegają jej w znikomym stopniu. Kolejną cechą jaka je charakteryzuje to wysoka zdolność do biokoncentracji, czyli gromadzenie się w organizmach żywych. Ludzkość systematycznie pompuje wielkie ilości detergentów różnego typu do kanalizacji i poprzez oczyszczalnie ścieków, do środowiska naturalnego. Niestety odzysk ze ścieków jest nieopłacalny a proces oczyszczania nieefektywny. Zostajemy więc z coraz większą ilością zalegających, szkodliwych odpadów. Niewidocznych na pierwszy rzut oka, więc nie ma dużej świadomości wśród ludzi o skali zagrożenia powodowanego tymi substancjami.

Na szczęście ogólnoświatowa tendencja wymaga na producentach dążenie do zmniejszenia udziału syntetycznych surfaktantów, a na rynku są dostępne w coraz większej ilości środki pochodzenia naturalnego – tzw. biosurfaktanty. Te środki powierzchniowo czynne są produkowane z wykorzystaniem mikroorganizmów. Bakterie, grzyby lub pleśnie, przy odpowiedniej pomocy ze strony człowieka, mogą produkować na skalę przemysłową związki zewnątrzkomórkowe lub metabolity w ścianie komórkowej. Dodatkowymi sposobami ich otrzymywania to reakcja enzymatyczna metodą biotransformacji lub bezpośrednio z niektórych produktów pochodzenia roślinnego.
Największą zaletą substancji otrzymywanych na drodze biosyntezy jest to, że całkowicie ulegają biodegradacji i dzieje się to w bardzo krótkim czasie. 
Biosurfaktanty są amfifilowymi związkami, które redukują napięcie powierzchniowe przez gromadzenie się na powierzchni dwóch niemieszających się cieczy i zwiększają rozpuszczalność, zmienność, biodostępność i późniejszą biodegradację hydrofobowych lub nierozpuszczalnych organicznych związków. Część hydrofilową tych związków stanowią mono- lub polisacharydy, białka i aminokwasy, natomiast część lipofilową są jeden- lub kilka długołańcuchowych kwasów bądź hydroksykwasów tłuszczowych, a także α-alkilo-β- 22 hydroksykwasów zawierających w swojej cząsteczce od 30 do 40 atomów węgla. Część hydrofilowa i lipofilowa większości biosurfaktantów połączone są grupą acylową lub wiązaniem glukozydowym [Michocka 2012]
Przykładem takiego środka jest surfaktyna - biosurfaktant syntetyzowany przez bakterie z rodzaju Bacillus – powstający z biomasy - odpadów z produkcji oleju rzepakowego. Producentem jego jest polska firma Boruta-Zachem. Jednak wiele firm produkuje bardzo dużo różnych rodzajów substancji mających różne funkcje w formulacjach produktów chemii gospodarczej
Firma Innovia podążając za rynkowymi trendami oraz wychodząc naprzeciw coraz większemu gronu świadomych ekologicznie odbiorców proponuje stworzenie linii produktów, gdzie syntetyczne środki powierzchniowo czynne zostaną zastąpione biosurfaktantami. Wytypowano 4 grupy produktów, których receptury zostaną przeprojektowane tak, aby uzyskać preparaty równie skuteczne, a jednocześnie ekologiczne i innowacyjne pod względem zastosowanych surowców. Te produkty to uniwersalne preparaty do powierzchni zmywalnych, takich jak: szkło, meble, stal nierdzewna itp., środki do czyszczenia sanitariatów, kompozycje przeznaczone do skutecznego usuwania uporczywych, tłustych zabrudzeń i przypaleń kuchennych oraz specyfiki do czyszczenia okien i powierzchni szklanych. 
Celem zmian będzie nie tylko zastąpienie w formulacji syntetycznych surfaktantów lecz użycie wyłącznie surowców pochodzenia naturalnego lub pochodzących ze źródeł odnawialnych.
Gotowe formulacje mają mieć zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie niż aktualnie dostępne rozwiązania. Zdobytą w ten sposób wiedzę przekujemy w przewagę konkurencyjną na rynku, która pozwoli dalej rozwijać działania badawczo-rozwojowe skutkujące następnymi innowacyjnymi produktami.   
 

Image by Evita Ochel from Pixabay