Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przedsiębiorców na konsultacje świadczymy doradztwo w zakresie stałej obsługi, a także jednorazowych zleceń. Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb Klientów.

Doradztwo REACH

Zasadniczym celem wprowadzenia systemu REACH, zapisanym w samym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek Wspólnoty propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym Wspólnoty przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności przemysłu chemicznego. Idea rozporządzenia REACH opiera się na założeniu, iż to do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie człowieka ani na środowisko. Z punktu widzenia przemysłu, producentów, importerów oraz dalszych użytkowników wiąże się to z wypełnieniem szeregu skomplikowanych wymagań bez których zabroniony jest wręcz obrót substancjami chemicznymi w UE.

Oferujemy:

 • Pomoc w interpretacji przepisów rozporządzenia REACH
 • Przegląd działalności firmy, określenie obowiązków firmy wynikających z rozporządzenia REACH, ustalenie miejsca Państwa firmy w łańcuchu dostaw, opracowanie listy substancji produkowanych, importowanych oraz chemikaliów stosowanych w Państwa firmie oraz ustalenie wymogów rejestracji

​​Karty charakterystyki

Karta charakterystyki (ang. SDS, Safety Data Sheet) zgodnie z rozporządzeniem REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006] jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem, a dalszym użytkownikiem w sferze informowania o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem.

Podstawowym celem sporządzania karty charakterystyki jest informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z substancjami lub mieszaninami (preparatami) niebezpiecznymi, metodach minimalizowania ryzyka, jak również sposobach postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

Kartę charakterystyki zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH należy przygotować kiedy:

 • substancja znajduje się na liście substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV rozporządzenia REACH "Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń"

 • substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII rozporządzenia REACH;

 • substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Dla substancji niesklasyfikowanych jako niebezpieczne kartę charakterystyki należy przygotować i dostarczyć na żądanie, gdy:

 • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, substancję która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska
 • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1 % wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest rakotwórcza kategorii 2 lub działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, działa uczulająco na skórę, kategorii 1, lub działa uczulająco na drogi oddechowe, kategorii 1, lub ma wpływ na laktację lub oddziałuje szkodliwie na dzieci karmione piersią.
 • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII, lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art.59 ust. 1
 • substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.

Oferujemy:

 • Szkolenia z z zakresu kart charakterystyki
 • Tłumaczenie kart charakterystyki na inne języki
 • Opracowywanie polskich kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart producenta
 • Opracowywanie kart charakterystyki na podstawie receptury
 • Pełna aktualizacja kart charakterystyki zgodna z rozporządzeniem REACH, CLP i rozporządzeniem UE nr 830/2015

CLP – klasyfikacja i oznakowanie preparatów chemicznych.

System CLP zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń, zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i kart charakterystyki.

Oferujemy:

 1. szkolenia z zakresu klasyfikacji CLP
 2. opracowanie klasyfikacji substancji i mieszanin zgodnej z CLP,
 3. ocenę charakterystyki pod kątem ich zgodności z przepisami CLP,
 4. opracowanie kart charakterystyki na podstawie receptury zgodnie z rozporządzeniami CLP,
 5. opracowanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart z innych języków obcych z dostosowaniem jej do  przepisów CLP i wymagań prawa polskiego,
 6. przygotowanie oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z CLP.

Oznakowanie opakowań

Substancje i mieszaniny po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie powinny zostać właściwie oznakowane, aby ostrzec ich użytkowników (użytkowników profesjonalnych, konsumentów) przed zagrożeniami jakie stwarzają. Treść oznakowania, wielkość i rodzaj znaków bezpieczeństwa zależy nie tylko od zagrożeń, jakie stwarza dany produkt, ale i od wielkości opakowań, rodzaju produktu i wielu innych wymagań prawnych.

 • weryfikacja treści zapisów na etykietach pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami,
 • opracowywanie nowych oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki,
 • aktualizację istniejących oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki,
 • opracowanie nowych oznakowań zgodnych z obowiązującymi przepisami rozporządzenia.

Rejestracja produktów wg wytycznych Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (Ecolabel)

Pewnym wyborem produktu ekologicznego jest przyznanie produktowi oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel. To oficjalne, funkcjonujące od dawna, europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.   
Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji Wspólnot Europejskich. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przez naukowców, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, takich jak upoważnione jednostki właściwe w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Swój głos w pracach Komisji mają również producenci, wytwórcy, importerzy, usługodawcy, sprzedawcy hurtowi i detaliczni oraz organizacje ekologiczne i konsumenckie.
Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów.
W celu przyznania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel, wyroby i usługi muszą być zgodne z wymaganiami ekologicznymi ustanowionymi przez interesariuszy i ocenione przez niezależnych ekspertów.

Oferujemy:

 • ocenę receptury pod katem zgodności z wymogami EU Ecolabel,
 • opracowanie wymaganej dokumentacji do wnioskowania o EU Ecolabel,
 • koordynację działań (opakowania, badania skuteczności) wymaganą do wnioskowania o EU Ecolabel