Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przedsiębiorców na konsultacje świadczymy doradztwo w zakresie stałej obsługi, a także jednorazowych zleceń. Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb Klientów.

Doradztwo REACH

Zasadniczym celem wprowadzenia systemu REACH, zapisanym w samym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek Wspólnoty propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym Wspólnoty przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności przemysłu chemicznego. Idea rozporządzenia REACH opiera się na założeniu, iż to do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie człowieka ani na środowisko. Z punktu widzenia przemysłu, producentów, importerów oraz dalszych użytkowników wiąże się to z wypełnieniem szeregu skomplikowanych wymagań bez których zabroniony jest wręcz obrót substancjami chemicznymi w UE.

Oferujemy:

 • Pomoc w interpretacji przepisów rozporządzenia REACH
 • Przegląd działalności firmy, określenie obowiązków firmy wynikających z rozporządzenia REACH, ustalenie miejsca Państwa firmy w łańcuchu dostaw, opracowanie listy substancji produkowanych, importowanych oraz chemikaliów stosowanych w Państwa firmie.

​​Karty charakterystyki

Karta charakterystyki (ang. SDS, Safety Data Sheet) zgodnie z rozporządzeniem REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006] jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem, a dalszym użytkownikiem w sferze informowania o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem.

Podstawowym celem sporządzania karty charakterystyki jest informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z substancjami lub mieszaninami (preparatami) niebezpiecznymi, metodach minimalizowania ryzyka, jak również sposobach postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

Oferujemy:

 • Szkolenia z z zakresu kart charakterystyki (zakres i koszt ustalany indywidualnie)
 • Tłumaczenie kart charakterystyki na inne języki
 • Opracowywanie polskich kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart producenta
 • Opracowywanie kart charakterystyki na podstawie receptury
 • Pełna aktualizacja kart charakterystyki zgodna z rozporządzeniem REACH, CLP i rozporządzeniem UE nr 830/2015

Klasyfikacja i oznakowanie preparatów chemicznych.

System CLP zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń, zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i kart charakterystyki.

Oferujemy:

 • szkolenia z zakresu klasyfikacji CLP
 • opracowanie klasyfikacji substancji i mieszanin zgodnej z CLP,
 • ocenę charakterystyki pod kątem ich zgodności z przepisami CLP,
 • opracowanie kart charakterystyki na podstawie receptury zgodnie z rozporządzeniami CLP,
 • opracowanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart z innych języków obcych z dostosowaniem jej do  przepisów CLP i wymagań prawa polskiego,
 • przygotowanie oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z CLP.

Oznakowanie opakowań

Substancje i mieszaniny po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie powinny zostać właściwie oznakowane, aby ostrzec ich użytkowników (użytkowników profesjonalnych, konsumentów) przed zagrożeniami jakie stwarzają. Treść oznakowania, wielkość i rodzaj znaków bezpieczeństwa zależy nie tylko od zagrożeń, jakie stwarza dany produkt, ale i od wielkości opakowań, rodzaju produktu i wielu innych wymagań prawnych.

 • weryfikacja treści zapisów na etykietach pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami,
 • opracowywanie nowych oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki,
 • aktualizację istniejących oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki,
 • opracowanie nowych oznakowań zgodnych z obowiązującymi przepisami rozporządzenia.
Cennik usług
USŁUGA Cena netto
Tłumaczenie kart charakterystyki na język angielski lub niemiecki (na podstawie polskiej)   od 350 zł
Sporządzenie polskich kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart producenta   od 250 zł  
Sporządzenie karty charakterystyki na podstawie receptury w języku polskim   od 250 zł  
Sporządzenie karty charakterystyki na podstawie receptury w języku angielskim lub niemieckim   od 350 zł  
Pełna aktualizacja polskich kart charakterystyki zgodna z rozporządzeniem REACH, CLP i rozporządzeniem UE nr 830/2015   od 250 zł  
Sporządzenie oznakowania CLP produktu (treść etykiety)   od 100 zł  
Sporządzenie wykazu składników na stronę www   od 150 zł  
Sporządzenie arkusza dla personelu medycznego   od 150 zł  
Rejestracja w systemie ELDIOM  od 30 zł 

Termin standardowy wykonania usługi to 7 dni roboczych, ekspres 3 dni robocze (cena usługi x2)