Od 1992 r. produkty i usługi można dobrowolnie oznakować europejskim wyróżnieniem EU Ecolabel, które przysługuje wyrobom spełniającym wymogi środowiskowe. Podstawowym aktem prawnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r., który określa zasady ustanawiania i stosowania dobrowolnego programu oznakowania ekologicznego UE. Oznakowanie składa się z logo oraz numeru gdzie XXXX oznacza kraj rejestracji, YYY odnosi się do grupy produktów, a ZZZZZ to numer rejestracyjny przyznany przez jednostkę właściwą.

Producent chcący przystąpić do certyfikacji swojego produktu musi m.in. znać wpływ i losy swojego produktu w środowisku naturalnym, używać składników mniej niekorzystnych dla środowiska, uwzględniać recykling produktów. Oznakowanie EU Ecolabel jest gwarancją, że cały cykl życia produktu był zaprojektowany mając na uwadze jego jak najmniejszy wpływ na środowisko. Dotyczy to zarówno surowców, gotowego produktu, opakowań jak i odpadów.

Co oczywiste produkty zaklasyfikowane jako toksyczne, stwarzające zagrożenie dla środowiska, rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 – CLP oraz art. 57 Rozporządzenia 1907/2006 - REACH) nie mogą być opatrzone oznakowaniem EU Ecolabel. Składniki produktu również nie mogą być tak sklasyfikowane lub należeć do grupy substancji PBT lub substancji vPvB.

W sektorze środków czyszczących grupy towarów jakie mogą być opatrzone znakiem EU Ecolabel to:

Grupa produktów

Decyzja Komisji

Środki do czyszczenia powierzchni twardych

(UE) 2017/1217

Detergent do ręcznego zmywania naczyń

(UE) 2017/1214

Detergenty przeznaczone do prania

(UE) 2017/1218

Detergenty do zmywarek do naczyń

(UE) 2017/1216

Detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych

(UE) 2017/1215

Detergenty przeznaczone do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych

(UE) 2017/1219

Decyzje Komisji Europejskiej zawierają kryteria dla poszczególnych grup wyrobów.

Pytania na jakie należy odpowiedzieć projektując produkt zgodny z założeniami oznakowania EU Ecolabel to:

 1. Jak bardzo toksyczny dla organizmów wodnych jest mój produkt? Na podstawie obliczeń CDVtox
 2. Czy zawarte surfaktanty ulegają degradacji tlenowej?
 3. Czy zawarte szkodliwe dla środowiska wodnego surfaktanty (H400 lub H412) ulegają degradacji beztlenowej?
 4. Czy związki organiczne są trudnobiodegradowalne (aNBO, niebiodegradowalne tlenowo) i czy ich zawartość przekracza dopuszczalny limit? Na podstawie obliczeń aNBO.
 5. Czy związki organiczne są niebiodegradowalne beztlenowo (anNBO) i czy ich zawartość przekracza dopuszczalny limit? Na podstawie obliczeń anNBO.
 6. Czy gotowy produkt zawiera substancje pozyskane z oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów?
 7. Czy gotowy produkt zawiera nanomateriały?                  
 8. Czy gotowy produkt zawiera pochodne izotiazolinonu?
 9. Czy gotowy produkt zawiera alergenne kompozycje zapachowe?
 10. Czy gotowy produkt zawiera lotne związki organiczne (LZO)? – Na podstawie obliczeń LZO
 11. Czy gotowy produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w którejś z poniższych klas zagrożeń:
 • Toksyczność ostra Kategoria 1, 2, 3 oraz EUH070
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe Kategoria 1, 2
 • Działanie uczulające na układ oddechowy i skórę Kategoria 1, 1A, 1B
 • Rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość Kategoria 1A, 1B, 2
 • Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Kategoria 1, 2, 3 i 4
 • Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej              
 1. Czy gotowy produkt zawiera substancje (w stężeniu ≥0,010 % w/w), które są klasyfikowane w/w zwrotami?
 2. Czy gotowy produkt zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)? - Zgodnie z Załącznikiem XIV Rozporządzenia 1907/2006 - REACH      
 3. Czy gotowy produkt zawiera konserwanty w celu konserwacji produktu?                        
 4. Czy gotowy produkt zawiera konserwanty które ulegają bioakumulacji?           
 5. Czy na opakowaniu gotowego produktu zawarto deklarację lub sugestię lub inną formę przekazu, że gotowy produkt ma działanie przeciwdrobnoustrojowe lub dezynfekujące?    
 6. Czy gotowy produkt zawiera barwniki i czy są zatwierdzone do stosowania w żywności?
 7. Czy gotowy produkt zawiera enzymy i czy to enzymy w formie stałej (enkapsulowane) lub w płynie/zawiesinie?
 8. Czy gotowy produkt zawiera mikroorganizmy?
 9. Czy gotowy produkt jest sprzedawany w butelkach ze spryskiwaczem?             
 10. Czy stosowane są propelenty?
 11. Czy butelki ze spryskiwaczem są przystosowane do wielokrotnego napełniania i nadają się do ponownego wykorzystania?
 12. Czy gotowy produkt jest dostarczany w opakowaniu, które stanowi część systemu zwrotu w przypadku danego produktu?
 13. Czy opakowanie z tworzyw sztucznych zostało zaprojektowane, by umożliwiało łatwy i skuteczny recykling?
 14. Czy opakowanie bezpośrednie wykonano w ponad 80 % z materiałów z recyklingu?
 15. Czy wskaźnik masa/użyteczność (WUR) jest spełniony przez produkt końcowy?
 16. Czy etykieta lub zamknięcie (wraz z opakowaniem) zawierają materiały i składniki wyłączone z elementów opakowania? – Zgodnie z Tabelą 4 Decyzji Komisji (UE) 2017/1217 z dnia 23 czerwca 2017.
 17. Czy gotowy produkt ma zadowalającą skuteczność czyszczenia w najniższej temperaturze i przy najniższym dozowaniu, jakie zaleca producent dla danej twardości wody, zgodnie z ramami badania skuteczności środków do czyszczenia powierzchni twardych?
 18. Czy etykieta gotowego produkt zawiera instrukcje o dozowaniu?                         
 19. Czy etykieta gotowego produkt zawiera informacje o usuwaniu opakowania?               
 20. Czy etykieta gotowego produkt zawiera informacje dotyczące środowiska?
Zdjęcie: