Definicja

Literowo-numeryczny kod generowany automatycznie na podstawie numeru VAT firmy i kolejnego numeru receptury, której dotyczy. Ma postać 4 bloków po 4 znaki np.: XXXX-YYYY-ZZZZ-QQQQ i zawsze odnosi się do konkretnej receptury z portfolio firmy. Obowiązkowy jest dla mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia człowieka i wykazujących zagrożenia fizykochemiczne. Głównym założeniem wprowadzenia kodu UFI jest powiązanie konkretnej mieszaniny dostępnej na rynkach europejskich z odpowiednim sposobem udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku narażenia na działanie mieszaniny.

Drugim ważnym motywem powodującym powstanie systemu UFI to konieczność połączenia krajowych baz danych rejestrujących mieszaniny niebezpieczne (w Polsce ELDIOM) w jeden europejski system.

Daty wprowadzenia

Wymogi wynikające z załącznika VIII CLP (1272/2008) zaczynają obowiązywać w różnych terminach w zależności od sektora zastosowań.

Dla mieszanin przeznaczonych na rynek konsumencki 01.01.2020  

Dla mieszanin przeznaczonych na rynek profesjonalny 01.01.2021  

Dla mieszanin przeznaczonych na rynek przemysłowy 01.01.2024  

Jednak producent, który zarejestrował swoje mieszaniny w systemie krajowym (ELDIOM) może skorzystać z okresu przejściowego aż do 01.01.2025

Od 01.01.2020 nie będzie można rejestrować mieszanin poprzez krajowy system ELDIOM. Będzie to możliwe tylko poprzez system europejski.

Również w przypadku zmian w recepturze może wynikać konieczność aktualizacji zgłoszenia w nowym systemie europejskim.

Co zrobić przed wygenerowaniem UFI?

  1. Zmapowanie (przypisanie) danych w systemach firmy z informacjami określonymi w EuPCS
  2. Zaplanowanie sposobu zapisywania i zarządzania kodami UFI
  3. Wdrożenie systemu monitorowania zmian receptur

Zgłoszenie mieszaniny

Na chwilę obecną obowiązuje ELDIOM, do momentu, kiedy do polskiego prawa wprowadzone zostaną wymogi wynikające z załącznika VIII CLP (najprawdopodobniej 01.01.2020)

Rejestrując mieszaninę można zrobić to pojedynczo (1UFI = 1 receptura) lub grupowo (1 UFI = 1 grupa receptur o takiej samej klasyfikacji i zastosowaniu)

 

Informacje wymagane przy rejestrowaniu

Zgłoszenie mieszaniny w nowym, europejskim systemie będzie wymagało

  1. Identyfikacja produktu
  2. Kategoria produktu
  3. Oznakowanie (Sekcja 2 karty charakterystyki)
  4. Skład mieszaniny – może być podany jako widełki, jednak dla  składników zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia należy podać jego dokładną zawartość.
  5. Informacje toksykologiczne nt. mieszaniny lub jej składników (zawartość Sekcji 11 karty charakterystyki) takie jak wyniki badań toksykologicznych mieszaniny z wartościami LD/LC50.
  6. Dodatkowe informacje (np. pakowanie)

Generowanie kodu UFI

Co należy zrobić przed wygenerowaniem kodu UFI?

Przed skorzystaniem z publicznego generatora kodów UFI należy zastanowić się jakie podejście zastosować, aby nie wprowadzić zbyt dużego zamieszania w przedsiębiorstwie w trakcie realizowania wymogów Załącznika VIII CLP. Generalną zasadą stosowania kodu UFI jest jego przyporządkowanie do jednej i tylko jednej receptury. Nie jest to jednak jedyne możliwe wyjście. Można kod przypisać jednemu produktowi, jednemu rynkowi, na którym obecny jest produkt lub nawet językowi jakim jest opisana etykieta. Wszystko zależy od modelu biznesowego w jakim działa przedsiębiorstwo.

Drugą istotną decyzją jest rejestracja pojedynczej receptury czy też może całej grupy za jednym razem. Mieszaniny o takiej samej klasyfikacji i zastosowaniu mogą być zarejestrowane w procedurze grupowej, dopóki skład tych mieszanin mieści się w widełkach podanych w zgłoszeniu.

Organizacja pracy przedsiębiorstwa także będzie wymagała małego liftingu. Należy nadać recepturom numery akceptowane przez generator UFI, zmapować inne właściwości mieszanin (np.: kategoria produktu) z katalogu EuPCS. Stworzyć procedury pozwalające na zapisywanie i zarządzanie wygenerowanymi kodami UFI oraz wprowadzić system monitorowania zmian w recepturach, gdyż zmiana receptury pociąga za sobą konieczność aktualizacji zgłoszenia w systemie europejskim.

Produkty Twoja Marka

W przypadku produkcji private label i private brands to faktyczny wytwórca mieszaniny ma obowiązek nadania mu kodu UFI. Każdy produkt Twoja Marka wyprodukowany przez Innovia taki kod otrzyma, razem z odpowiednią karta charakterystyki

Aktualizacja karty charakterystyki

Kod UFI jako (wkrótce) wymagany element etykiety musi się znaleźć również w karcie charakterystyki. Sekcja 2, czyli elementy oznakowania musi się wzbogacić o kod poprzedzony  przedrostkiem „UFI:”. Na etykiecie musi być widoczny i czytelny, tak by łatwo go odróżnić od innych treści etykiety.

Zdjęcie: